Ο παρών κανονισµός περιέχει  τους όρους και τις προϋποθέσεις  υδροδότησης των καταναλωτών από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης και καθορίζει  τα σχετικά µε την ύδρευση δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ∆ΕΥΑΒ και των καταναλωτών .

Attachments:
Download this file (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΒΕΖ2Ω97-7Η2.pdf)Κανονισμοί Ύδρευσης[Κανονισμοί Ύδρευσης]297 kB