Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βοίου(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) συστάθηκε με τον νόμο "N 1069/1980" μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδρύθηκε το 2012 και ξεκίνησε το έργο της την 1-1-2013.

H λειτουργία της καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσίας. Η Δημοτική Επιχείρηση είναι Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την Διοίκηση , Οργάνωση , Εκτέλεση , Λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις οικονομικές πηγές της από τις διατάξεις του νόμου "N 1069/1980"