1.       ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος (ιδίως της απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές τιμές (όρια) της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και της τροποποίησής της (ΦΕΚ 630Β 26/3/2007).

Οι ακόλουθες παράμετροι υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση:

Αργίλιο (σημείωση 1)

Αμμώνιο

Χρώμα

Αγωγιμότητα

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (σημείωση 2)

Εscherichia coli (Ε. coli)

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Σίδηρος (σημείωση 1)

Νιτρώδη (σημείωση 3)

Οσμή

Pseudomonas aeruginosa (σημείωση 4)

Γεύση

Αριθμός αποικιών σε 22 0C και 37 0C

Κολοβακτηριοειδή

Θολότητα

Υπολειμματικό χλώριο (σημείωση 5)

 

Σημείωση 1: Απαιτείται μόνον όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό(*).

Σημείωση 2: Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό (*).

Σημείωση 3: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση (*).

Σημείωση 4: Απαιτείται μόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία.

Σημείωση 5: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης

(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράμετροι περιλαμβάνονται στον πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης.

 

2.       ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και της τροποποίησής της (ΦΕΚ 630Β 26/3/2007).

Οι ακόλουθες παράμετροι υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση:

Ακρυλαμίδιο

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

Αντιμόνιο

Ολικά τριαλογονομεθάνια

Αρσενικό

Βινυλοχλωρίδιο

Βενζόλιο

Αργίλιο

Βενζο-α-πυρένιο

Αμμώνιο

Βόριο

Χλωριούχα

Βρώμικα

Χρώμα

Κάδμιο

Αγωγιμότητα

Χρώμιο

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Χαλκός

Σίδηρος

Κυανιούχα

Μαγγάνιο

1,2 -διχλωροαιθάνιο

Οσμή

Επιχλωρυδρίνη

Οξειδωσιμότητα

Φθοριούχα

Θειικά

Μόλυβδος

Νάτριο

Υδράργυρος

Θολότητα

Νικέλιο

Υπολειμματικό χλώριο

Νιτρικά

Κολοβακτηριοειδή

Νιτρώδη

Escherichia coli (E.coli)

Παρασιτοκτόνα

Εντερόκοκκοι

Σύνολο παρασιτοκτόνων

Αριθμός αποικιών σε 22° C και 37° C

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

Σελήνιο

 

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο Εργαστήριο (ISO17025). Ειδικά οι αναλύσεις που αφορούν τη δοκιμαστική παρακολούθηση πρέπει να, και ολοκληρώνονται στο πεδίο (σημείο δειγματοληψίας) ή εντός ολίγων ωρών από τη δειγματοληψία, στο εργαστήριο (μικρή απόσταση εργαστηρίου και σημείου δειγματοληψίας).

Η συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται από τη νομοθεσία και εξαρτάται από την παροχή νερού ή πληθυσμό σε κάθε οικισμό αλλά πραγματοποιούνται και έκτακτες δειγματοληψίες όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.