·         Νέα παροχή

 

1.       Δικαιούνται ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

2.       Δικαιούνται και οικόπεδα χωρίς κτίσματα με δένδρα ή τροχοβίλες.

 •  Αίτηση του αιτούντος με τα στοιχεία του(Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και ΑΦΜ)
 •  Η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας

Και για την σύνδεση οικόπεδων απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου

ιδιοκτησίας και τοπογραφικό διάγραμμα.

 •  Σχέδιο χώρου των υδρομετρητών όταν πρόκειται για συγκρότημα οικοδομών, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους του συγκροτήματος υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα μηχανικό.
 • Τέλη σύνδεσης που αναλογούν.
 •  Υλικά σύνδεσης.

Για μεγάλες βιομηχανίες και νέες παροχές εκτός σχεδίου πόλεως , παρακαλώ βλέπετε τον κανονισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

 

·         Αλλαγή ονόματος

Κατάθεση αίτησης του αιτούντος με τα στοιχεία του(Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και ΑΦΜ)

 

·         Διακοπή

Κατάθεση αίτησης του αιτούντος με τα στοιχεία του(Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και ΑΦΜ)

 

·         Αλλαγή Διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού

Κατάθεση αίτησης του αιτούντος με τα στοιχεία του(Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και ΑΦΜ)

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Τρίτεκνη οικογένεια: Γονέας ή γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας τους, ή β) φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται .Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Μονογονεϊκή οικογένεια: Μονογονεϊκός γονέας θεωρείται αυτός που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: χηρεία, ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από ένα μόνο γονέα».

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους από το οποίο να αποδεικνύεται εισόδημα έως 30.000€ με προσαύξηση 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 67ΕΤΩΝ (έκπτωση 30%)

 

 

Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για μειωμένο τιμολόγιο, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Δε θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για το διάστημα που το λαμβάνουν.

 •  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 •  Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους από το οποίο να αποδεικνύεται εισόδημα έως 5.000€ (ατομικό ) και 7.000€ (οικογενειακό).

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

 •  Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 • ·       ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.